Regulamin korzystania

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM PRZED WEJŚCIEM LUB ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ. Wchodząc i korzystając z tej strony Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i wyraził zgodę na zasady i warunki korzystania zamieszczone poniżej. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zamieszczone poniżej zasady, proszony jest o nie korzystanie z tej strony internetowej. Fellowes zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, a korzystanie ze strony po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację zmienionych zapisów.

Strona ta jest darmową usługą udostępnianą przez Fellowes, Ltd. („Fellowes”, „my” lub „nam”). Pytania dotyczące tej strony lub zasad jej działania powinny być kierowane do punktów kontaktowych zamieszczonych na końcu niniejszego regulaminu.

Korzystając i wchodząc na tę stronę zezwala się Użytkownikowi na czasowe pobranie jednej kopii materiałów na niej zamieszczonych i zapisanie jej na jednym komputerze jedynie dla PRYWATNEGO, NIEKOMERCYJNEGO użytku. Jeśli nie zostało zaznaczonej inaczej w innym miejscu tej strony, redystrybucja, retransmisja oraz republikacja czy komercyjne wykorzystanie zawartości tej strony jest wyraźnie zabronione bez otrzymania pisemnej zgody Fellowes oraz właścicieli praw autorskich, od których uzyskaliśmy licencję. Prośby o taką zgodę powinny być kierowane pod webmaster@fellowes.com. Wszelkie prawa, które nie zostały udzielone wprost w niniejszym regulaminie, pozostają zastrzeżone. Pobieranie z niniejszej strony jakichkolwiek informacji, zawartości lub obrazów zgodnie z niniejszym regulaminem nie przenosi praw autorskich do tych informacji, zawartości lub obrazów, a ich wykorzystanie może być dokonane w zgodzie z niniejszym regulaminem. Zabrania się kopiowania oraz archiwizacji jakiejkolwiek części tej strony czy materiałów na niej zamieszczonych na jakimkolwiek serwerze czy komputerze bez uprzedniej zgody Fellowes wyrażonej na piśmie.

Zawartość i linki

Strona ta zawiera linki do stron internetowych innych podmiotów, które nie są monitorowane przez Fellowes. Wchodząc na nie Użytkownik robi to na własną odpowiedzialność. Fellowes nie kontroluje zawartości ani polityki prywatności stron, do których zamieszcza odnośniki. Nie bierze także odpowiedzialności za (i w żadnym przypadku nie będzie odpowiedzialny za) zawartość, zgodność czy działanie stron, do których odnośniki zamieszczone zostały na tej stronie. Użytkownik decydujący się na korzystanie z informacji zamieszczonych na tej stronie (oraz stronach, do których zostało zamieszczone podlinkowanie) ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność tych informacji z obowiązującym prawem.

Aby zamieścić na swojej stronie link do tej strony, należy się skontaktować z webmaster@fellowes.com przed stworzeniem takiego odnośnika, by strona mogła zostać uprzednio zaakceptowana. Fellowes nie udziela zgody na nieautoryzowane wykorzystanie logotypów, znaków towarowych oraz innej grafiki do tworzenia linków. Linki tekstowe dozwolone będą po otrzymaniu wcześniejszej zgody.

Treść Użytkownika

Fellowes zawsze chętnie przyjmuje opinie od Użytkowników, jednak nie będziemy przyjmować ani rozpatrywać żadnych pomysłów kreatywnych, sugestii, czy innych materiałów dotyczących naszych produktów, usług oraz działań marketingowych, chyba że zapotrzebowanie na nie zostanie jasno zakomunikowane. Z tego powodu prosimy o nie przysyłanie oryginalnych materiałów kreatywnych, jak propozycje produktów czy sugestie. Wszelkie oferty czy informacje udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem tej strony, w tym e-maile kierowane do Fellowes oraz wpisy zamieszczane na interaktywnych częściach tej strony zostaną uznane i staną się własnością Fellowes. Udostępnianie materiałów odbywa się w formie JAWNEJ, co oznacza, iż Fellowes nie ma obowiązku utrzymania ich w tajemnicy. Udostępniając na tej stronie materiały Użytkownik daje Fellowes prawo do nieodpłatnego ich wykorzystywania w dowolnym celu, w tym, lecz nie wyłącznie do publikacji, wykorzystywania, przetwarzania, czy reklamowania produktów za pomocą tych materiałów. Użytkownik ZWALNIA Fellowes z jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa dotyczącymi modyfikacji, sprzedaży czy ujawniania jakichkolwiek materiałów. Użytkownik poprzez zamieszczenie na tej stronie lub dostarczenie Fellowes w inny sposób jakichkolwiek materiałów daje tym samym Fellowes wszelkie prawa, do takiego stopnia w jakim sam je posiada, w tym wieczne, nieograniczone prawo do ponownego wykorzystania, redystrybucji, modyfikacji i użycia w tworzeniu nowych prac o każdym przeznaczeniu i na każdym nośniku bez odszkodowania czy wynagrodzenia. Użytkownik zaświadcza także, iż nie rości sobie żadnych „praw moralnych”.

Prywatność

W regulaminie dotyczącym Polityki Prywatności znajdują się informacje dotyczące zbierania i wykorzystywania danych prywatnych pochodzących z tej strony. Pomimo oświadczeń dotyczących prywatności Fellowes ma prawo do wyjawienia, bez uprzedniego poinformowania Użytkownika, jego danych na żądanie sądu lub w dobrej wierze, gdy uważamy, iż wymaga tego prawo, do ochrony naszych praw lub własności lub mogą okazać się przydatne w sytuacji wyjątkowej.

Produkty i usługi

Pobieranie oprogramowania z tej strony nie przekazuje Użytkownikowi żadnych praw do niego, w tym do plików, danych oraz obrazów pobranych z programem lub z nim związanych. Oprogramowanie może być wykorzystywane jedynie zgodnie z licencją załączoną do programu lub wyświetloną po jego pobraniu. Fellowes lub właściciel oprogramowania zastrzegają prawa autorskie do oprogramowania dostępnego na tej stronie. Oprogramowanie nie może być kopiowane, rozpowszechniane ani umieszczane na jakimkolwiek serwerze dla dalszej dystrybucji. Zabrania się Użytkownikowi sprzedaży, modyfikacji, dekompilacji, dezasemblacji oraz dokonywania analizy wstecznej pobranego oprogramowania.

Opis lub odniesienie do produktu, usługi lub publikacji strony trzeciej zamieszczone na tej stronie (w tym każdy opis lub odniesienie poprzez hiperłącze) nie oznacza popierania tego produktu, usługi czy publikacji przez Fellowes.

Brak gwarancji oraz oświadczeń

Fellowes nie gwarantuje, iż strona ta wolna jest od defektów, wirusów lub innych szkodliwych składników. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z łamania zabezpieczeń czy szpiegowania tej strony czy systemów komputerowych Fellowes . UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ODPOWIEDNIĄ OCHRONĘ I TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH DANYCH I / LUB SPRZĘTU WYKORZYSTYWANEGO DO ODTWARZANIA TEJ STRONY ORAZ OŚWIADCZA, IŻ NIE BĘDZIE DZIAŁAŁ NA SZKODĘ FELLOWES I ZRZEKA SIĘ PRAWA DO ROSZCZEŃ WYNIKŁYCH Z UŻYTKOWANIA TEJ STRONY, W TYM WYNIKŁYCH Z UTRATY DANYCH, OPÓŹNIEŃ W PRACY LUB UTRACONYCH ZYSKÓW SPOWODOWANYCH WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW LUB ZAWARTOŚCI TEJ STRONY.

Zawartość tej strony może zawierać techniczne niezgodności, nieaktualne informacje oraz błędy typograficzne. W zgodzie z obowiązującym prawem, wyłączając jasno sprecyzowane gwarancje produktów udostępnianych na tej stronie, STRONA TA UDOSTĘPNIANA JEST NA ZASADZIE „JAKA JEST”. FELLOWES NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, BEZPOŚREDNIEJ ANI POŚREDNIEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI LECZ NIE TYLKO GWARANCJI ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE GWARANTUJE JAKOŚCI, ZAWARTOŚCI, WARTOŚCI ARTYSTYCZNEJ ANI ZGODNOŚCI PRAWNEJ INFORMACJI, ZAWARTOŚCI, DÓBR CZY USŁUG PRZEKAZYWANYCH, OTRZYMYWANYCH, NABYWANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIANYCH LUB OTRZYMYWANYCH ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY. NIE UDZIELAMY GWARANCJI, ŻE STRONA JEST WOLNA OD BŁĘDÓW ANI, ŻE EWENTUALNE BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE WYKLUCZAĆ ZAŁOŻONE GWARANCJE, W TAKIM PRZYPADKU POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA.

Ograniczona odpowiedzialność

W ŻADNYM PRZYPADKU, W TYM WŁĄCZAJĄC ZANIEDBANIE, FELLOWES NIE WEŹMIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WTÓRNE SZKODY, UTRACONE ZYSKI LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA TEJ STRONY, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYKLUCZENIA PEWNYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, TAK WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W DANYM PRZYPADKU. W TAKIEJ SYTUACJI ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY FELLOWES BĘDZIE OGRANICZONA DO MAKSYMALNEGO POZIOMU DOPUSZCZALNEGO PRAWEM.

Jurysdykcja i wybór prawa

Fellowes zarządza i administruje tą stroną ze swojej siedziby w Wielkiej Brytanii. Jeśli nie zostało wspomniane inaczej, materiały i zawartość tej strony są przedstawiane wyłącznie w celu promocji produktów i usług w Wielkiej Brytanii / Polsce. Niniejszy regulamin obowiązuje na zasadach wyznaczonych przez prawo obowiązujące w Wielkiej Brytanii i Polsce. Informacje zamieszczone na tej stronie mogą zawierać odniesienia do produktów, programów oraz usług, które mogą być niedostępne w kraju lub regionie Użytkownika.

Fellowes nie udziela żadnej gwarancji, że informacje, produkty, programy czy usługi wspomniane na tej stronie są zgodne z prawem, dostępne lub właściwe w kraju lub regionie Użytkownika. Regulamin ten został stworzony i działa na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Anglii i Walii, bez uwzględnienia norm kolizyjnych zawartych w tychże przepisach. Użytkownik i Fellowes nieodwołalnie zgadzają się, że wszelkie spory związane z niniejszym regulaminem czy jego zastosowaniem rozstrzygane będą przez właściwe sądy w Anglii. Użytkownik oraz Fellowes nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń mających związek z obecnym miejscem pobytu, brakiem właściwego sądownictwa, niewłaściwą jurysdykcją czy jej niedogodnością.

Znaki handlowe i prawa autorskie

Niczego w zawartości tej strony nie należy interpretować jako udzielenia licencji lub prawa do praw autorskich związanych z jakimkolwiek produktem, obrazem, grafiką l ub innych praw własności intelektualnej, w tym jakiegokolwiek prawa do rodzaju znaku handlowego czy praw autorskich należących do Fellowes czy innych instytucji, czy to poprzez estoppel, implikację czy w inny sposób.

Z zastrzeżeniem wyraźnie określonych wyjątków Fellowes jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich znaków handlowych oraz znaków towarowych na tej stronie niezależnie od tego, czy zostały poddane rejestracji.

Zasada rozdzielności

W przypadku okazania się, iż którykolwiek z zapisów niniejszego regulaminu okaże się niezgodny z prawem, nieważny lub z jakiegokolwiek powodu niemożliwy do zastosowania, zostanie on wyłączony z pozostałych postanowień i nie będzie miał wpływu na ich ważność czy zastosowanie.

Warunki ogólne

Niniejsze warunki stanowią jednolitą, wyłączną oraz ostateczną całość porozumienia zawartego pomiędzy Użytkownikiem a Fellowes w odniesieniu do przedmiotu tego porozumienia, i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia lub negocjacje pomiędzy Użytkownikiem a Fellowes w odniesieniu do przedmiotu porozumienia. Poszczególne obszary tej strony lub podstrony mogą zawierać dodatkowe lub inne zasady użytkowania lub prawa i obowiązki leżące po stronie Użytkownika lub Fellowes. W przypadku niezgodności pomiędzy szczegółowymi warunkami a niniejszym regulaminem, zastosowanie będą mieć szczegółowe warunki korzystania.

Zabrania się Użytkownikowi dokonywania nieautoryzowanego dostępu, modyfikacji lub zmiany jakiejkolwiek informacji zawartej na tej stronie oraz jakiejkolwiek ingerencji w dostępność tej strony czy dostęp do niej. Fellowes zastrzega wszelkie prawa i okoliczności wynikające z obowiązujących przepisów i niniejszego regulaminu, który jednocześnie w żaden sposób nie może ograniczać lub znosić wszelkich innych praw mogących być w posiadaniu Fellowes.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie materiały na niniejszej stronie chronione są przez odpowiednie prawa autorskie. Copyright © 2009 Fellowes, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje kontaktowe

Fellowes, Ltd.
Yorkshire Way
West Moor Park
Doncaster
South Yorkshire DN3 3FB
United Kingdom
Attention: Webmaster
Phone: +44 (0) 1302 836836
Email: webmaster@fellowes.com

Warunki korzystania | Polityka prywatności | Mapa strony

Copyright ©2014, Fellowes, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.